Van de accountant


Wij hebben de jaarrekening 2015 van AFAS Holding B.V. te Leusden gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van AFAS Holding B.V. op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Meteen alles weten? Download hier het jaarverslag 


Bekijk hieronder de toelichting van de betrokken accountants over de totstandkoming van de jaarrekening en het controleproces.


De jaarrekening bestaat uit:

  • De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015;
  • De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015;
  • De toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van AFAS Holding B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Het hele jaarverslag download je hier!

    Myrna van Tuijl - Manager Audit

Mohamed Masri - Staff Assurance WO

Jaap de Jong - Partner

Bart Quint - Staff Audit